+48 33 877 93 10 +48 887 821 847 biuro@pacyga.com.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.pacyga.com.pl

 

I.

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.pacyga.com.pl prowadzony jest przez Pacyga Import-Export z siedzibą w Kukowie 86A, 34-206 Krzeszów, NIP: 5520102979, REGON: 002426039.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady warunki sprzedaży produktów przez Sklep.

 

II. Sklep internetowy

 1. Sklep jest wyobrędnioną częścią strony www.pacyga.com.pl, na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych produktach.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert za pomocą sieci elektronicznej.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą Pacyga Import-Export.
 5. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 

III. Klienci Sklepu

 1. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient może korzystać ze Sklepu posługując się własnym loginem i hasłem. Login i hasło są przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.

 

IV. Składanie i przyjęcie oferty

 1. Oferty Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Oferty można składać całodobowo przez cały rok.
 3. Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie oferty przez Sklep, które następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu oferty.
 4. W przypadku gdy oferta obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu oferty. W takim przypadku Klient ma prawo do:

a/ zmiany oferty,

b/ odwołania oferty,

c/ podtrzymania oferty na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

 

V. Realizacja umowy

 1. Umowy są realizowane w terminie czterech tygodni od dnia ich zawarcia.
 2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów:

a/ przy których podano inny termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie,

b/ o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta (tj. produkowanych na indywidualne zamówienie). W takich przypadkach termin realizacji zostaje każdorazowo ustalony przez strony.

 1. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.

 

VI. Formy płatności

 1. Zapłata za produkty może nastąpić w następujący sposób:

a/ płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpłata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr 20 1140 1049 0000 2011 7900 1001 BRE Bank S.A.

 1. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zapłaty za produkty objęte umową w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

 

VII. Wysyłka

 1. Wysyłka produktów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszty wysyłki produktów pokrywa Klient.
 3. Dopuszcza się również opcję odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy pod adresem: Kuków 86A, 34-206 Krzeszów. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 33 874 80 35 lub mailowy na adres sprzedaz@pacyga.com.pl.

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (Wzór oświadczenia o odstąpieniu) w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
 3. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego określony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej sprzedaz@pacyga.com.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywane są:

– w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;

– w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 1. Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 7 od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji jest protokół szkody sporządzony przez pracownika firmy kurierskiej (w przypadku uszkodzenia produktu podczas wysyłki) oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody (w przypadku uszkodzenia produktu podczas wysyłki) i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru.
 2. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

 

X. Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez klienta przetwarzane są przez Pacyga Import-Export z siedzibą w Kukowie 86A, 34-206 Krzeszów, NIP: 5520102979, REGON 002426039. Adres poczty elektronicznej: sprzedaz@pacyga.com.pl , numer telefonu: + 48 33 874 80 35., który jest ich administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Przesłane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  – realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, zwrotów oraz innych czynności wskazanych w regulaminie sklepu
  – realizacji przepisów prawa
 3. Przetwarzanie danych osobowych klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.
 4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako wymagane, uniemożliwi świadczenie i realizację usług przez sprzedawcę.
 5. Dane osobowe udostępniane będą jedynie niezbędnym podmiotom współpracującym ze sprzedawcą w celu realizacji usług – firmy kurierskie, firmy świadczące usługi księgowe itp.
 6. W wyjątkowych okolicznościach dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym podmiotom przewidzianych przez przepisy prawa.
 7. Przesłane zgody przetwarzanie danych osobowych mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres elektroniczny sprzedawcy: sprzedaz@pacyga.com.pl
 8. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, dokonywania ich aktualizacji oraz możliwość zażądania całkowitego ich usunięcia z rejestrów sprzedawcy.
 9. Przesłane dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 10. Sprzedawca gwarantuje że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz nieautoryzowanym przetwarzaniem.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.pacyga.com.pl.